Gmina Krzymów

Gmina Krzymów położona jest w powiecie konińskim i liczy ponad 7 tys. mieszkańców. Obszar gminy zajmuje powierzchnię 92,6 km kw. Administracyjnie w skład gminy wchodzi 21 sołectw.

Na uwagę zasługują walory turystyczne gminy, której część północna leży w dolinie Warty i jest objęta programem "Natura 2000", część południową natomiast obejmuje Złotogórski Obszar Krajobrazu Chronionego. Rezerwat Przyrody "Złota Góra" stanowi największą atrakcję przyrodniczą gminy. Czołowym zabytkiem gminy jest park dworski wraz z zespołem pałacowym usytuowany w miejscowości Brzeźno, wpisany w rejestr zabytków. Wizytówką stolicy gminy Krzymowa jest kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.

Najbardziej popularnymi imprezami gminnymi, w których uczestniczy najwięcej osób są Gminne Dożynki oraz różnego rodzaju festyny. Oprócz imprez kulturalnych organizowane są również zawody sportowe: rajdy rowerowe organizowane przez Wielkopolski Klub Rowerowy, turnieje piłki nożnej organizowane przez lokalne Szkoły, a także zawody strażackie i zawody strzelectwa myśliwskiego o zasięgu regionalnym (obszar byłego woj. konińskiego) jak również ogólnokrajowym (Zachodnia Liga Strzelecka).

Gmina posiada dobrze rozwiniętą bazę gastronomiczno noclegową z której usług skorzystać mogą zmęczeni podróżą, czy też zwiedzaniem goście. W miejscowości Helenów działa gospodarstwo agroturystyczne.

Brak większych zakładów przemysłowych i czyste powietrze stwarzają warunki do rekreacji i wypoczynku.

Gmina Krzymów jest typową gminą rolniczą, z występującym rozdrobnieniem agrarnym. Ponad 7 tys. mieszkańców gminy utrzymuje się głównie z rolnictwa. Użytki rolne zajmują 6,2 tys. ha (67% obszaru gminy) z czego 2/3 stanowią grunty orne, a 1/3 łąki i pastwiska. Gleby są bardzo słabe, stąd też ok. 70% upraw to zboża i okopowe. Poza rolnictwem działa ok. 160 różnych podmiotów gospodarczych (92% prywatnych), w których zatrudnienie znajduje ok. 500 osób. Zwodociągowanie wsi w 100%. Dobrze rozwinięta sieć drogowa o nawierzchni asfaltowej. Na trenie gminy znajdują się duże zasoby piasku i żwiru.


krzymow