A A A

25-02-2020


Ogłoszenie nr 15/2020

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.


1. Zakres tematyczny

- rozwijanie działalności gospodarczej (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 ppkt c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)


2. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy

- 16.03.2020 r. – 31.03.2020 r., w godz. 8.00 -14.00, w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk <


3. Forma i intensywność wsparcia

- refundacja do 70 % kosztów kwalifikowalnych

4. Dostępny limit środków

- 581 840,15 zł


5. Kryteria wyboru operacji wraz z minimalną liczbą punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Kryteria wyboru operacji są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl.

Aby operacja została wybrana do finansowania musi uzyskać co najmniej 9 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.


6. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

a) wniosek o przyznanie pomocy, w formie papierowej i cyfrowej na elektronicznym nośniku danych (płyta CD lub DVD) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze, w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie)

b) załącznik dodatkowy – złożony na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD,

c) oświadczenie Wnioskodawcy – złożone na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD,

d) oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych – złożone na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD,


UWAGA !!! Załącznika dodatkowego, oświadczenia Wnioskodawcy oraz oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych nie należy uwzględniać w części B.VII wniosku o przyznanie pomocy (Informacja o załącznikach)

7. Miejsce udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o przyznaniu pomocy.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl oraz w Biurze LGD, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk


8. Informacje dodatkowe

Dodatkowych informacji udziela:

Marcin Kaliszak- Specjalista ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej

tel. 63 245 18 58 lub tel. kom. 664 031 617;

fundusze@wielkopolskawschodnia.pl


DOKUMENTACJA APLIKACYJNA


1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z):


a. Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z

b. Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z

c. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) - wersja 3z

d. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx)

e. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 3z)


2) Biznesplan (wersja 3z)


a. Biznesplan (.pdf)

b. Biznesplan (.docx)

c. Biznesplan - pomocnicze tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)

d. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf)


3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa


a. Oświadczenie (.pdf)

b. Oświadczenie (.excel)

c. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa


4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


a. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


5) Dodatkowe wymagane załączniki


a. Oświadczenie Wnioskodawcy

b. Załącznik dodatkowy

c. Oświadczenie Wnioskodawcy dot. przetwarzania danych osobowych


POZOSTAŁE DOKUMENTY


1) Kryteria oceny formalnej


Karta oceny formalnej


2) Kryteria oceny zgodności z PROW 2014-2020


Karta oceny zgodności z PROW 2014-2020


3) Lokalne kryteria wyboru operacji


Kryteria wyboru operacji


4) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki


Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki


5) Procedury oceny i wyboru dla projektów z zakresu przedsiębiorczości i projektów o wartości powyżej 50 tys. zł


Procedury oceny i wyboru operacji


6) Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" na lata 2016-2023/b>


LSR Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"


7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)


a. Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)

b. Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf)

c. Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf)

d. Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf)

e. Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf)

f. Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf)

g. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z)


8) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)


a. Wniosek o płatność (.pdf)

b. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) - wersja 4z

c. Wniosek o płatność (.excel)

d. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) - wersja 4z

e. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)

f. Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór)

g. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu


9) Wniosek o wycofanie wniosku o przyznanie pomocy


Wniosek o wycofanie wniosku o przyznanie pomocy


10.Klauzule RODO


RODO - klauzule 19.2

RODO - klauzule do karty wkładu rzeczowego 19.2

RODO - klauzule do listy obecności 19.2

przerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2017. Tło nagłówka artur.