A A A

11-02-2022


Ogłoszenie nr 22/2022

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.


1. Zakres tematyczny

a) podejmowanie działalności gospodarczej (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 ppkt a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)


2. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

a) cel ogólny: 1. Rozwój małej przedsiębiorczości Wielkopolski Wschodniej

b) cel szczegółowy: 1.1. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze LGD

c) wskaźniki: 1A. Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 9


3. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy

- 28.02.2022 r. – 18.03.2022 r., w godz. 8.00 -14.00, w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk


4. Forma i intensywność wsparcia

- premia 80 000,00 zł


5. Dostępny limit środków

- 182 119,34 euro (728 477,36 zł)

- wartość limitu wskazana w ogłoszeniu została przyjęta po kursie stałym 4,00 PLN/EUR, natomiast Zarząd Województwa dokona finalnego przeliczenia limitu po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń)


6. Kryteria wyboru operacji wraz z minimalną liczbą punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Kryteria wyboru operacji są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl.

Aby operacja została wybrana do finansowania musi uzyskać co najmniej 9 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.


7. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

wniosek o przyznanie pomocy, w formie papierowej i cyfrowej na elektronicznym nośniku danych (płyta CD) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze, w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie),

b) załącznik dodatkowy – złożony na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD,

c) oświadczenie Wnioskodawcy – złożone na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD.

d) oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych – złożone na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD,

e) w przypadku osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR - dokument z właściwego miejscowo urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku w Biurze LGD

UWAGA !!! Załącznika dodatkowego, oświadczenia Wnioskodawcy, oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych nie należy uwzględniać w części B.VII wniosku o przyznanie pomocy (Informacja o załącznikach)


8. Miejsce udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o przyznaniu pomocy.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl oraz w Biurze LGD, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk.


9. Informacje dodatkowe

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura LGD

tel. 63 245 18 58 lub tel. kom. 664 031 617; 664 031 378

fundusze@wielkopolskawschodnia.pl


DOKUMENTACJA APLIKACYJNA


1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z):

a. Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 4z

b. Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 4z

c. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy


2) Biznesplan (wersja 4z):

a. Biznesplan (.pdf)

b. Biznesplan (.docx)

c. Biznesplan - pomocnicze tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)

d. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf)

e. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


3) Dodatkowe wymagane załączniki

a. Oświadczenie Wnioskodawcy

b. Załącznik dodatkowy

c. Oświadczenie Wnioskodawcy dot. przetwarzania danych osobowych


POZOSTAŁE DOKUMENTY


1) Kryteria oceny formalnej

Karta oceny formalnej.


2) Kryteria oceny zgodności z PROW 2014-2020

Karta oceny zgodności z PROW 2014-2020


3) Lokalne kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji.


4) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki


5) Procedury oceny i wyboru dla projektów z zakresu przedsiębiorczości i projektów o wartości powyżej 50 tys. zł

Procedury oceny i wyboru operacji


6) Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" na lata 2016-2023

LSR Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"


7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

a. Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)

b. Załącznik 1 biznesplan (.pdf)

c. Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf)

d. Załącznik 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf)

e. Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy

f. Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej

g. Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


8) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

a. Wniosek o płatność (.pdf)

b. Wniosek o płatność (.excel)

c. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)

d. Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (*.xlsx)

e. Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór)

f. Informacja pomocnicza do Sprawozdania z realizacji Biznesplanu


9) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

a. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf)

b. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx)

c. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf)


10) Wniosek o wycofanie wniosku o przyznanie pomocy

Wniosek o wycofanie wniosku o przyznanie pomocylistwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.”

Przejdź do "Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027"
przerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2017. Tło nagłówka artur.