A A A

13-10-2017


Ogłoszenie nr 8/2017

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.


1. Zakres tematyczny

a) Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zgodnie z § 2 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność„ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).


2. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy

- 30.10.2017 r. – 17.11.2017 r., w godz. 8.00 -14.00, w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk


3. Forma i intensywność wsparcia

- refundacja do 63,63 % - dla jednostek sektora finansów publicznych

- refundacja do 100% - dla pozostałych podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej


4. Dostępny limit środków

- 50 100,00 zł


5. Kryteria wyboru operacji wraz z minimalną liczbą punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Kryteria wyboru operacji są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl.

Aby operacja została wybrana do finansowania musi uzyskać co najmniej 5 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.


6. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

a)wniosek o przyznanie pomocy, w formie papierowej i cyfrowej na elektronicznym nośniku danych (płyta CD) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze, w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie),

b) załącznik dodatkowy – złożony na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD,

c) oświadczenie Wnioskodawcy – złożone na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD,

UWAGA !!! Załącznika dodatkowego oraz oświadczenia Wnioskodawcy nie należy uwzględniać w części B.VII wniosku o przyznanie pomocy (Informacja o załącznikach).


7. Miejsce udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o przyznaniu pomocy.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl oraz w Biurze LGD, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk


8. Informacje dodatkowe

Dodatkowych informacji udziela:

Marcin Kaliszak- Specjalista ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej,

tel. 63 245 18 58 lub tel. kom. 664 031 617;

fundusze@wielkopolskawschodnia.pl


DOKUMENTACJA APLIKACYJNA


1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z):

a. Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z

b. Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z,

c. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z).


2) Dodatkowe wymagane załączniki

a. Załącznik dodatkowy dla wnioskodawców.

b. Oświadczenie Wnioskodawcy.


POZOSTAŁE DOKUMENTY


1) Formularz umowy przyznania pomocy (wersja 6z)

a. Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf).

b. Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf).

c. Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf).

d. Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf).

e. Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf).


2) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

a. Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z.

b. Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z.

c. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z).


3) Kryteria oceny formalnej

a. Karta oceny formalnej.


4) Kryteria oceny zgodności z PROW 2014-2020

a. Karta oceny zgodności z PROW 2014-2020.


5) Lokalne kryteria wyboru operacji

a. Lokalne kryteria wyboru operacji.


6) Procedury oceny i wyboru dla projektów z zakresu przedsiębiorczości i projektów o wartości powyżej 50 tys. zł

a. Procedury oceny i wyboru operacji.


7) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

a. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.


8) Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” na lata 2016-2023

a. LSR Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”.listwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.”przerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2017. Tło nagłówka artur.