Aktualności

19-06-2019


Podpisanie umów o powierzenie grantów

W dniu 12.06.2019 r. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” podpisało trzy kolejne umowy o powierzenie grantów. W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sompolnie zjawili się przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Brdowie, w osobach pana Wojciecha Kołodziejskiego – Prezesa oraz pana Grzegorza Junkierta – Skarbnika, którzy zawarli umowę na realizację grantu pt.: „Rozbudowa budynku OSP w Brdowie”, wartość przyznanego dofinansowania to 29 776,00 zł.

Kolejną umowę LGD zawarła ze Stowarzyszeniem „Sady Sompolna”, której przedmiotem będzie realizacja zadania zatytułowanego „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sompolno”. Stowarzyszenie Sady Sompolna reprezentowali: pan Przemysław Jankowski – Wiceprezes Zarządu oraz pani Jolanta Bekier-Kmieć – Skarbnik, a wartość przyznanego grantu to 27 089,00 zł.

Ostatnim Grantobiorcą, który zawarł w tym dniu umowę była Gmina Sompolna, która będzie realizować projekt zatytułowany: „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Sompolno, Mąkolno, Mostki”, wartość dofinansowania to 29 299,00 zł. Ze strony Gminy Sompolno umowę podpisali: Burmistrz pan Roman Bednarek i Skarbnik Gminy pani Magdalena Podlasińska.

Kolejne dwie umowy o powierzenie grantów zostały zawarte 15.06.2019 r. w Biurze Stowarzyszenia w Kramsku. Tego dnia zostały zawarte dwie umowy pomiędzy LGD a Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubstowie, którą reprezentowali Michał Rusin – Prezes oraz Mariusz Broniszewski – Skarbnik. Obie umowy dotyczyły budowy siłowni zewnętrznych, pierwsza z nich powstanie w Lubstowie, a wartość przyznanego grantu to 30 000,00 zł. Druga siłownia zostanie utworzona w miejscowości Nowa Wieś, a dofinansowanie na to przedsięwzięcie wyniesie 18 537,00 zł.

Zarówno umowy zawarte 12.06.2019 jak i 15.06.2019 ze strony Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” podpisali Prezes Jarosław Felczyński i Członek Zarządu Agnieszka Lewandowska.

Zdjęcia z podpisania umów są do obejrzenia w naszej Galerii.19-06-2019


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” – Koło, 11.06.2019 r.

W dniu 11.06.2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.

Jednym z pierwszych elementów spotkania było przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” od ostatniego Walnego Zebrania. Prezentacji dokonali Prezes Jarosław Felczyński oraz Członek Zarządu Agnieszka Lewandowska. W trakcie swojego wystąpienia mówili m.in. o: stanie realizacji i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, przeprowadzonych naborach wniosków o przyznanie pomocy, realizowanym projekcie współpracy, działaniach aktywizacyjnych realizowanych przez stowarzyszenie.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu. Komisja Rewizyjna w swojej opinii bardzo pozytywnie oceniła całokształt działalności i funkcjonowania Zarządu i złożyła wniosek do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok sprawozdawczy 2018.

W dalszej części przedstawiono i omówiono bilans i rachunek wyników stowarzyszenia za rok 2018, analizy dokonali Prezes Jarosław Felczyński oraz Członek Zarządu Agnieszka Lewandowska.

Po krótkiej dyskusji Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi oraz zatwierdziło bilans i rachunek wyników za 2018 r.

Z uwagi na fakt, że dobiegła końca kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie podjęło uchwałę w sprawie wyboru osób do tych organów na nową kadencję.

W przypadku Rady i Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie nie zmieniło składu tych organów i wybrało te same osoby, które były członkami w poprzedniej kadencji. Natomiast nieco zmienił się Zarząd Stowarzyszenia, który liczy obecnie 7 osób, a w jego skład weszli:

1. Jarosław Felczyński – Prezes

2. Jacek Popielarz – Wiceprezes

3. Radosław Wietrzykowski – Skarbnik

4. Justyna Zielińska – Sekretarz

5. Agnieszka Lewandowska – Członek Zarządu

6. Radosław Bartczak – Członek Zarządu

7. Marek Szałek – Członek Zarządu

Ostatnimi punktami zebrania było omówienie spraw bieżących stowarzyszenia, m.in. czerwcowego rajdu rowerowego oraz przyszłych naborów wniosków o przyznanie pomocy.

Zdjęcia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” są do obejrzenia w naszej Galerii.10-06-2019


Podpisanie dwóch umów na projekty grantowe

W dn.06.06.2019 r. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedstawiciele Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” podpisali dwie umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy.

Ze strony Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” umowy podpisali Prezes Jarosław Felczyński oraz Wiceprezes Jacek Popielarz, natomiast Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowała pani Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Umowa o przyznaniu pomocy na projekt grantowy pt.: „Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna oraz kapitał społeczny w LGD Wielkopolska Wschodnia” zakłada realizację 12 grantów, a łączna kwota dofinansowania wyniesie 282 524,00 zł. Natomiast umowa o przyznaniu pomocy na projekt grantowy pt.: „Infrastruktura kulturalna w LGD Wielkopolska Wschodnia” zakłada realizację 2 grantów, a łączna kwota dofinansowania wyniesie 59 276,00 zł.

Zdjęcia z podpisania umów są do obejrzenia w naszej Galerii.26-04-2019


Podpisanie umów o powierzenie grantów

W dniu 25.04.2019 Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” podpisało pięć umów o powierzenie grantów, z zakresu promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Dwie umowy o powierzenie grantów podpisało Stowarzyszenie Sady Sompolna, reprezentowane przez panią Renatę Jarońską – Prezesa oraz panią Jolantę Bekier-Kmieć – Skarbnika. Pierwsza umowa dotyczyła organizacji imprezy pt.: „Sompoleńskie Święto Sadów”, a wartość przyznanego grantu to 30 000,00 zł. Druga umowa swoim zakresem obejmowała dofinansowanie przedsięwzięcia pt.: „Kiermasz Wielkanocny promocją dziedzictwa lokalnego”, wartość przyznanego grantu to 21 363,00 zł

Kolejną organizacją, która podpisała umowę o powierzenie grantu było Stowarzyszenie „EnduroSao” z Sompolna, które otrzymało pomoc na realizację imprezy pt.: „Powitanie lata z EnduroSao”, wartość przyznanego grantu to 6 000,00 zł. Stowarzyszenie EnduroSao reprezentowali pan Dawid Strzyżewski – Prezes Zarządu oraz pan Krzysztof Laskowski – Członek Zarządu

W imieniu Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” umowy podpisywali Prezes Zarządu pan Jarosław Felczyński oraz Sekretarz Zarządu pani Justyna Zielińska.

Po stowarzyszeniach z gminy Sompolno, dwie kolejne umowy o powierzenie grantów podpisały podmioty z gminy Kramsk.

Stowarzyszenie „Klub Seniora i Juniora”, reprezentowane przez Halinę Rogowską – Prezesa Zarządu oraz Jadwigę Piekarską – Skarbnika zawarło już drugą umowę o powierzenie grantu, tym razem pomoc została przyznana na „Organizację wydarzenia „Feta z Banią” promującego dziedzictwo i produkty lokalne”, wartość przyznanego grantu to 28 801,00 zł.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury w Gminie Kramsk, w imieniu którego umowę podpisali pan Przemysław Domagalski – Prezes Zarządu oraz Anna Mizerna – Wiceprezes Zarządu otrzymało wsparcie na realizację grantu pt.: „Wydanie publikacji promujących dorobek kulturalny amatorskiego ruchu artystycznego na terenie Wielkopolski Wschodniej”, którego wartość dofinansowania opiewa na 29 607,00 zł

W imieniu Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” umowy podpisywali Prezes Zarządu pan Jarosław Felczyński oraz Członek Zarządu pani Agnieszka Lewandowska.

Zdjęcia z podpisywania umów są do obejrzenia w naszej Galerii.08-04-2019


Kolejne umowy o powierzenie grantów podpisane

W dniu 08.04.2019 Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” podpisało dwie kolejne umowy o powierzenie grantu.

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kramsk pojawili się przedstawiciele Gminy Sompolno w osobach Burmistrza pana Romana Bednarka oraz Skarbnika Gminy pani Magdaleny Podlasińskiej, którzy podpisali umowę na grant pt.: „Integracyjny piknik pod gołym niebem”. Wartość przyznanego grantu to 17 466,00 zł

Drugą umowę Stowarzyszenie zawarło z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wierzbinku, reprezentowany przez Dyrektor panią Małgorzatę Kozicką, na realizację grantu pt.: „Organizacja ogólnodostępnej imprezy promocyjnej Targi Wierzby i Wikliny SALIX”. Wartość przyznanego grantu to 16 311,00 zł.

W imieniu Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” obie umowy podpisywali Prezes Zarządu pan Jarosław Felczyński oraz Skarbnik pan Radosław Wietrzykowski.

Zdjęcia z podpisywania umów są do obejrzenia w naszej Galerii.04-04-2019


Podpisanie umowy o powierzenie grantu ze Stowarzyszeniem „Klub Seniora i Juniora”

W dniu 03.04.2019 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kramsk, Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” podpisało pierwszą umowę o powierzenie grantu.

Umowa została zawarta ze Stowarzyszeniem „Klub Seniora i Juniora” z Kramska, na realizację grantu pt.: „Organizacja wydarzenia „Kramskie Wybijanie Żuru” promującej dziedzictwo lokalne”.

Ze strony Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” umowę podpisali: Prezes Zarządu Jarosław Felczyński oraz Członek Zarządu Agnieszka Lewandowska, Klub Seniora i Juniora reprezentowały: Prezes Zarządu Halina Rogowska i Skarbnik Jadwiga Piekarska.

Kwoty pomocy przyznanej na grant to 29 992,00 zł.

Zdjęcia z podpisania umowy są do obejrzenia w naszej Galerii.04-04-2019


Podpisanie umowy na projekt grantowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego

W dniu 03.04.2019 r. w siedzibie Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedstawiciele Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” podpisali umowę o przyznaniu pomocy na projekt grantowy pt.: „Promocja obszaru Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.

Ze strony Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” umowę podpisali: Prezes Zarządu Jarosław Felczyński oraz Członek Zarządu Agnieszka Lewandowska, natomiast Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowali: Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kwota pomocy na projekt grantowy to 179 540,00 zł, a efektem projektu będzie realizacja ośmiu grantów.

Zdjęcia z podpisania umowy są do obejrzenia w naszej Galerii.05-02-2019


Szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości – relacja

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, w dniach 24-25 stycznia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Kole oraz w Urzędzie Gminy Wierzbinek, odbyły się szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów, z zakresu przedsiębiorczości.

Prowadzącym spotkania był Pan Grzegorz Cetner z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu.

Pierwsza część szkolenia obejmowała przedstawienie podstawowych informacji dotyczących możliwości ubiegania się o pomoc finansową z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Trener dokonał szczegółowej analizy zakresu i warunków uzyskania wsparcia, rodzaju beneficjentów oraz katalogu kosztów kwalifikowalnych.

W dalszej części omówiono procedurę składania wniosków o dofinasowanie, z uwzględnieniem kompletności i poprawności dokumentacji, roli Biura i Rady LGD w procesie wyboru i oceny wniosków, jak również dokonano przeglądu i analizy lokalnych kryteriów wyboru.

W kolejnym etapie szkolenia trener skupił się na objaśnieniu sposobu wypełniania dokumentacji aplikacyjnej, ze szczególnym odniesieniem do wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu.

Podsumowaniem spotkania była dyskusja, w formie odpowiedzi na pytania, kierowane przez uczestników do prowadzącego.

Zdjęcia ze szkoleń można obejrzeć w naszej Galerii.14-01-2019


Szkolenie „Monitoring Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) – cel, zakres, narzędzia i metody” – relacja

18 grudnia 2018 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku odbyło się szkolenie „Monitoring Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) – cel, zakres, narzędzia i metody”, udział w nim wzięli członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.

Spotkanie było elementem planu szkoleń organów stowarzyszenia na lata 2016-2023, a poprowadził je pan Grzegorz Cetner z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Poznaniu.

Podczas szkolenie przedstawione zostały aktualne wymogi i najnowsze rekomendacje w zakresie monitoringu LSR, skupiono się również na analizie aktualnych wytycznych Ministerstwa Rolnictwa w zakresie monitoringu.

W dalszej części spotkania uczestnicy wraz z trenerem starali się wypracować podstawowe założenia efektywnego systemu monitorowania wskaźników LSR, dokonano także szczegółowej analizy znaczenia warsztatu refleksyjnego.

Ostatnią częścią szkolenia były tzw. case study, czyli zajęcia warsztatowe połączone z dyskusją podsumowującą całe spotkanie.

Zdjęcia ze szkolenia są do obejrzenia w naszej Galerii.14-01-2019


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” – relacja

18 grudnia 2018 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku odbyło Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.

Podczas spotkania dokonano podsumowania działalności i osiągnięć Stowarzyszenia w 2018 r. Prezes Zarządu pan Jarosław Felczyński oraz Kierownik Biura pani Agnieszka Lewandowska przekazali zebranym najważniejsze informacje dotyczące stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym przebiegu przeprowadzonych naborów, kontraktacji budżetu oraz aktualnym poziomie osiągniętych wskaźników. Przedstawiono również, na jakim etapie znajduje się realizacja projektu współpracy oraz dokonano podsumowania działalności bieżącej i aktywizacji prowadzonej przez stowarzyszenie.

Kolejnym ważnym elementem spotkania było uzupełnienie składu Rady, w miejsce ustępujących członków: Tadeusza Jankowskiego, Józefa Dropa, Żanety Lasoty i Tadeusza Słodkiewicza Walne Zebranie Członków powołało na ich miejsce: Danutę Mazur, Andrzeja Nowaka i Klaudię Imbiorkiewicz.

W dalszej części zebrania dokonano odwołania członka Komisji Rewizyjnej panią Annę Nalewską-Jarmuż, z racji złożenia przez nią rezygnacji z pełnionej funkcji. Na jej miejsce Walne Zebranie powołało panią Renatę Jarońską.

Ostatnim elementem spotkania było omówienie spraw bieżących stowarzyszenia, rozmawiano o planowanych w 2019 naborach wniosków o przyznanie pomocy, dalszej realizacji projektu współpracy oraz planowanych działaniach aktywizacyjnych.

Zapraszamy do obejrzenie fotorelacji z Walnego Zebrania Członków, która jest dostępna w naszej Galerii.20-11-2018


Dzień Sportu w Wielkopolsce Wschodniej 2018

Już po raz siódmy, tym razem w hali sportowej w Boguszycach w gminie Wierzbinek w dniu 17 listopada 2018 r., odbyła się impreza "Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej" zorganizowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia". W zawodach udział wzięło 120 uczniów reprezentujących 10 szkół podstawowych z obszaru działania Stowarzyszenia. Do rywalizacji przystąpiła młodzież z Babiaka, Brdowa, Brzeźna, Kramska, Lubstowa, Morzyczyna, Sokołowa, Wysokiego oraz Boguszyc jako gospodarze zawodów.

Podczas zawodów rozegrano sześć konkurencji sportowych, podczas których rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana, lecz przebiegała w bardzo sportowej atmosferze i duchu uczciwej rywalizacji.Ostatecznie zwycięzcami zawodów okazała się drużyna z Brzeźna, drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa z Brdowa, natomiast na ostatnim stopniu podium uplasowała się zawodnicy z Morzyczyna.

Laureaci zawodów otrzymali nagrody w postaci bonów na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości 4 tys. zł.

Wszystkim drużynom gratulujemy ambicji, wytrwałości oraz sprawności fizycznej.

"Dzień sportu w Wielkopolsce Wschodniej" współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji osi 4 LEADER PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Zdjęcia z zawodów można obejrzeć w naszej Galerii.19-11-2018


Profesjonalne warsztaty nalewkarskie – relacja

W dniach 7-9 listopada 2018 r. odbyły się organizowane przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” profesjonalne warsztaty nalewkarskie. Warsztaty zostały przeprowadzone w trzech miejscowościach – Brzeźno (gm. Krzymów), Morzyczyn (gm. Wierzbinek) oraz Powiercie (gm. Koło).

Prowadzącym zajęcia był pan Grzegorz Cetner – pasjonat i miłośnik domowego nalewkarstwa, posiadający wieloletnie doświadczenie w tej materii.

Podczas warsztatów uczestnicy mogli zetknąć się z historią nalewkarstwa w Polsce, zapoznać rodzaje i sposoby wytwarzania nalewek, jak również zostały omówione wybrane narzędzia nalewkarskie.

Część praktyczna warsztatów dotyczyła analizy nalewek jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych, przeprowadzonej pod kątem rodzaju stosowanego alkoholu, stężenia i zawartości cukru, rodzaju składników oraz czasu maceracji.

W dalszej części prac praktycznych zostało opracowane uniwersalne kalendarium nalewkarza, obejmujące określenie niezbędnego czasu do uzyskania nalewki o odpowiedniej jakości i walorach smakowych.

Ostatnia część zajęć polegała na przybliżeniu uczestnikom zasad i reguł obowiązujących podczas konkursów i festiwali nalewkarskich, dokonano analizy przykładowych nalewek pod katem ocenianych cech – zostało wykonane proste ćwiczenie z przykładową kartą jurora.

Uczestnikom warsztatów serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie i mamy nadzieję, że uzyskana wiedza zaowocuje w przyszłości w produkcji domowych trunków o wysokiej jakości.

Zdjęcia z warsztatów są do obejrzenia w naszej Galerii.25-09-2018


Wyjazd studyjny wielkopolskich LGD do Karpacza

W dniach 18-19 września 2018 r. Wielkopolska Sieć LGD realizowała operację pt. „Działania LGD na rzecz tworzenia sieci kontaktów i wzmacniania współpracy”. Operacja miała na celu aktywizację osób zaangażowanych we wdrażanie PROW, w tym rozwój obszarów wiejskich, poprzez wyjazd studyjny i spotkanie z Dolnośląską Siecią LGD, którą reprezentowały Dorota Goetz z LGD „Partnerstwo Ducha Gór” oraz Bożena Pełdiak z LGD „Kwiat lnu”. Ze Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” w wizycie studyjnej udział wzięły Agnieszka Lewandowska i Joanna Dunikowska- Krzywda, pracujące w biurze LGD.

Członkowie Wielkopolskiej Sieci LGD mieli okazję zapoznać się działalnością Dolnośląskiej Sieci LGD, a także poszczególnych członków. W biurze LGD „Partnerstwo Ducha Gór” w Karpaczu odbyła się prezentacja Karkonoskiej Marki Lokalnej, można było spróbować lokalnego piernika lub zaopatrzyć się w przedmioty rzemiosła artystycznego i rękodzieła certyfikowane jako Skarby Ducha Gór. Wieczór członkowie spędzili w Western City w Karpaczu, miejsca ukazującego lokalną historię poszukiwaczy złota w konwencji westernowej. 19 września LGD z Wielkopolski uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy”, które przybliżały tradycje związane z lnem i tkactwem. Pani Teresa Sobala, członek zarządu LGD „Kwiat lnu” i stowarzyszenia „Tkacze śląscy” opowiadała o działalności LGD i jej członków na rzecz budowania tożsamości społeczności lokalnej i promowania lokalnych zasobów. Wielkim zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyły się warsztaty z malowania na lnie oraz tkania. Kolejnym przykładem wykorzystania historii i tradycji był pałac i folwark w Łomnicy, który był ostatnim punktem wizyty studyjnej.

Fotorelacja.


Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

listwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.26-07-2018


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów nr 8/2018/G

W dniu 24 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 8/2018/G w zakresie promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Operacje złożone podczas naboru wniosków spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR, lista ocenionych operacji wybranych do finansowania oraz Protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych LSR.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady.26-07-2018


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów nr 7/2018/G

W dniu 24 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 7/2018/G w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

Operacje złożone podczas naboru wniosków spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR, lista ocenionych operacji wybranych do finansowania oraz Protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych LSR.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady.26-07-2018


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów nr 6/2018/G

W dniu 24 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 6/2018/G w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lubrekreacyjnej.

Operacje złożone podczas naboru wniosków spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR, lista ocenionych operacji wybranych do finansowania oraz Protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych LSR.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady.26-07-2018


Wyniki oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów nr 5/2018/G

W dniu 24 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 5/2018/G w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Operacje złożone podczas naboru wniosków spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” i zostały wybrane do finansowania w ramach dostępnego limitu środków. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR, lista ocenionych operacji wybranych do finansowania oraz Protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych LSR.

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady.22-06-2018


Podsumowanie projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne – “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

20 czerwca 2018 r. w gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, który realizowaliśmy w maju 2018 r. we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Warsztaty filmowe i telewizyjne odbyły się w 3 gminach członkowskich Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”: Babiaku, Sompolnie i Kole, w każdym z nich wzięła udział grupa 15 osób.

W spotkaniu podsumowującym udział wzięły władze gmin, dyrekcje szkół, opiekunowie grup oraz uczestnicy warsztatów. Wspólnie obejrzeliśmy efekty pracy młodzieży - spoty reklamowe produktów z życia codziennego potraktowane z przymrużeniem oka oraz filmy promujące gminy, widziane oczyma ich młodych mieszkańców. Nie zabrakło też tzw. making of'ów czyli krótkich filmów kręconych zza kulis realizacji warsztatów oraz reportaży z komentarzami uczestników warsztatów.Każda z gmin biorących udział w projekcie zaprezentowała na scenie także inne swoje talenty artystyczne - występy wokalne i instrumentalne w myśl projektu - gminy nakręcone artystycznie, nie tylko filmowo. Na zakończenie padły słowa podziękowania za pomoc w realizacji projektu dla wszystkich, którzy wzięli w nim udział i go realizowali.

Fotorelacja.


Podczas uroczystości zostały także wręczone nagrody oraz wyróżnienia przyznane uczestnikom konkursu fotograficznego “Piękno LGD w obiektywie”, który trwał od lutego do końca maja 2018 r.

Fotorelacja.21-06-2018


Konkurs fotograficzny „Piękno LGD w obiektywie” rozstrzygnięty!

W dniu 15 czerwca 2018 r. komisja konkursowa powołana przez Zarząd Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, w skład której weszli: Jarosław Felczyński – Prezes, Jacek Popielarz – Wiceprezes, Agnieszka Lewandowska – Członek Zarządu oraz Adam Wilk – zawodowy fotograf dokonała wyboru najlepszych zdjęć nadesłanych na III edycję konkursu fotograficznego pt.: „Piękno LGD w obiektywie”, organizowanego przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”.

Do konkursu przystąpiło 31 osób, które łącznie zgłosiły 130 fotografii.


W kategorii Przyroda I nagrodę zdobyło zdjęcie zatytułowane „Poranek” autorstwa Anny Wiśniewskiej z Brzeźna (gmina Krzymów)


konkurs


II miejsce zajęła praca Remigiusza Jóźwiaka z Przybyłowa (gmina Koło) pt.: „Biedroneczki są w kropeczki”


konkurs


Na ostatnim stopniu podium, w kategorii Przyroda uplasowała się fotografia Macieja Sobczaka z Zofii (gmina Sompolno) zatytułowana „Zimne jezioro”


konkurs


W kategorii Architektura Jury za najlepszą pracę uznało zdjęcie Zuzanny Skalskiej z Bieli (gmina Sompolno) pt.: „Wrota do nieba”


konkurs


II miejsce zajął Arkadiusz Mroczkowski z Walerianowa (gmina Wierzbinek) za swoją pracą zatytułowaną „Ząb czasu”


konkurs


Trzecią nagrodę zdobyła fotografia Michała Kubiaka z Babiaka pt.: „Było sobie życie”


konkurs


W kategorii Wydarzenie I miejsce zdobyła Patrycja Jakóbowska z Ziemięcina (gmina Wierzbinek), która wykonała zdjęcie zatytułowane „Tu i teraz”


konkurs


II nagrodę zdobyła praca autorstwa Anny Wiśniewskiej z Sompolna, zatytułowana „Święto dyszla”


konkurs


Na ostatnim stopniu podium w kategorii Wydarzenie uplasowała się fotografia zatytułowana „Kolędnicy”, której autorem jest Mikołaj Czaja z Głodna (gmina Krzymów)


konkurs


Konkurs fotograficzny „Piękno LGD w obiektywie” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania 19.4 - Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Laureatom serdecznie gratulujemy, a zdjęcia konkursowe można zobaczyć w naszej galerii.07-06-2018


Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z zakresu projektów grantowych

6 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie projektów grantowych w związku z planowanymi naborami wniosków o powierzenie grantów nr 5/2018/G, 6/2018/G, 7/2018/G, 8/2018/G.

Szkolenie poprowadził Marcin Kaliszak - pracownik biura LGD, specjalista ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej, który omówił zasady przeprowadzenia naboru grantowego, zakres operacji, na które można uzyskać dofinansowanie, katalog kosztów kwalifikowalnych, lokalne kryteria wyboru operacji oraz formularz wniosku o powierzenie grantu. Udział w szkoleniu zagwarantował jego uczestnikom 1 pkt podczas oceny wniosków, jeśli złożą oni wnioski o przyznanie pomocy na zaplanowane od 12-29 czerwca 2018 r. nabory wniosków o powierzenie grantów.

Fotorelacja w Galerii.07-06-2018


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

6 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia".

Program posiedzenia obejmował: przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności stowarzyszenia za okres od ostatniego Walnego Zebrania Członków, informację Zarządu Stowarzyszenia o zmianach dokonanych w dokumentach Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjne, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku wyników za 2017 r., wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi i głosowanie nad nim oraz omówienie wyników przeprowadzonego warsztatu refleksyjnego.

Fotorelacja w Galerii.05-06-2018


Warsztaty filmowe w Wierzbinku w ramach projektu “Warsztaty telewizyjne i filmowe “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

26 i 27 maja 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbinku odbyły się ostatnie w ramach tej edycji projektu dwudniowe warsztaty filmowe i telewizyjne organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie.

Uczniowie z gminy Wierzbinek poznali tajniki pracy operatora kamery - nakręcili krótkie filmy sytuacyjne, które następnie zostały ocenione przez prowadzącego. Później przystąpiono do opracowania scenariuszy do nakręcenia spotów reklamowych wybranych przez uczestników produktów oraz scenariusza do materiałów promujących gminę. Następnego dnia odbyło się nagranie ujęć do reklamy oraz do spotu reklamującego gminę. Pomógł w tym opracowany przez uczestników screen board – rozrysowany plan wszystkich scen. Ujęcia były nagrywane na tle green boxu – tzw. przenośnego studia nagraniowego czyli zielonego materiału stanowiącego tło nagrań, który podczas montażu zastępuje się wybranym obrazem. Każdy mógł spróbować pełnić różne funkcje na planie filmowym: reżysera, scenarzysty, dźwiękowca, operatora kamery, montażysty lub aktora.Warsztaty poprowadził Michał Baranowski, z którym współpracowaliśmy podczas pierwszej edycji warsztatów.

Efekty pracy uczniów można będzie zobaczyć podczas spotkania podsumowującego projekt, które odbędzie się 20 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku. Wtedy zostaną zaprezentowane filmy promujące gminy, których uczniowie wzięli udział w projekcie oraz występy artystyczne uzdolnionej młodzieży.

Fotorelacja z warsztatów w Galerii.

Więcej zdjęć tutaj.29-05-2018


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 10/2018

W dniu 24.05.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pani Moniki Tołkacz - Paszkiewicz w związku ze złożonym przez Wnioskodawcę protestem oraz jego uwzględnieniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Wniosek nr SWW-11/10/2018 został złożony podczas naboru wniosków nr 10/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Lista ocenionych operacji po przeprowadzeniu procedury odwoławczej

Protokół21-05-2018


Warsztaty filmowe w Babiaku w ramach projektu “Warsztaty telewizyjne i filmowe “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

W dniach 18 i 19 maja 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku odbył się drugi z cyklu dwudniowych warsztatów filmowych i telewizyjnych organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie.

Podczas zajęć uczniowie z gminy Babiak poznali tajniki pracy operatora kamery - odbyły się ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy nakręcili krótkie filmy sytuacyjne, które następnie zostały ocenione przez prowadzącego. Później przystąpiono do opracowania scenariuszy do nakręcenia spotów reklamowych wybranych przez uczestników produktów oraz scenariusza do materiałów promujących gminę. Następnego dnia odbyło się nagranie ujęć do reklamy oraz do spotu reklamującego gminę. Pomógł w tym opracowany przez uczestników screen board – rozrysowany plan wszystkich scen. Ujęcia były nagrywane na tle green boxu – tzw. przenośnego studia nagraniowego czyli zielonego materiału stanowiącego tło nagrań, który podczas montażu zastępuje się wybranym obrazem. Każdy mógł spróbować pełnić różne funkcje na planie filmowym: reżysera, scenarzysty, dźwiękowca, operatora kamery, montażysty lub aktora.Warsztaty poprowadził Michał Baranowski, z którym współpracowaliśmy podczas pierwszej edycji warsztatów.

Efekty pracy uczniów można będzie zobaczyć podczas spotkania podsumowującego projekt, które odbędzie się 20 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku. Wtedy zostaną zaprezentowane filmy promujące gminy, których uczniowie wzięli udział w projekcie oraz występy artystyczne uzdolnionej młodzieży.

Fotorelacja z warsztatów w Galerii.

Więcej zdjęć tutaj.15-05-2018


Warsztaty filmowe w Sompolnie w ramach projektu “Warsztaty telewizyjne i filmowe “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

W dniach 12 i 13 maja 2018 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Sompolnie odbył się pierwszy z cyklu dwudniowych warsztatów filmowych i telewizyjnych dla uczniów z trzech gmin członkowskich Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury u Sztuki w Koninie.

Podczas zajęć uczniowie z gminy Sompolno poznali tajniki pracy operatora kamery - odbyły się ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy nakręcili krótkie filmy sytuacyjne, które następnie zostały ocenione przez prowadzącego. Później przystąpiono do opracowania scenariuszy do nakręcenia spotów reklamowych wybranych przez uczestników produktów oraz scenariusza do materiałów promujących gminę. Następnego dnia odbyło się nagranie ujęć do reklamy oraz do spotu reklamującego gminę. Pomógł w tym opracowany przez uczestników screen board – rozrysowany plan wszystkich scen. Ujęcia były nagrywane na tle green boxu – tzw. przenośnego studia nagraniowego czyli zielonego materiału stanowiącego tło nagrań, który podczas montażu zastępuje się wybranym obrazem. Każdy mógł spróbować pełnić różne funkcje na planie filmowym: reżysera, scenarzysty, dźwiękowca, operatora kamery, montażysty lub aktora.Warsztaty poprowadził Michał Baranowski, z którym współpracowaliśmy podczas pierwszej edycji warsztatów.

Efekty pracy uczniów można będzie zobaczyć podczas spotkania podsumowującego projekt, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku w czerwcu br. Wtedy zostaną zaprezentowane filmy promujące gminy, których uczniowie wzięli udział w projekcie oraz występy artystyczne uzdolnionej młodzieży.

Fotorelacja z warsztatów w Galerii.

Więcej zdjęć tutaj.30-04-2018


Wyniki ponownej oceny operacji złożonej podczas naboru wniosków nr 10/2018

W dniu 26.04.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali ponownej oceny wniosku Pani Moniki Tołkacz - Paszkiewicz w związku ze złożonym przez Wnioskodawcę protestem. Wniosek nr SWW-11/10/2018 został złożony podczas naboru wniosków nr 10/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

W załączeniu lista ocenionych operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej oraz Protokół z posiedzenia Rady:

Lista ocenionych operacji po przeprowadzeniu procedury odwoławczej

Protokół23-04-2018


II edycja Projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” w porozumieniu z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie rozpoczęło realizację projektu “Warsztaty filmowe i telewizyjne “Nakręcona gmina” – edukacja artystyczna młodzieży”. Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjów i ostatnich klas szkoły podstawowej z terenu gmin: Babiak, Sompolno i Wierzbinek do wzięcia udziału w warsztatach:

- 12 -13 maja 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Sompolnie

- 18 - 19 maja 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku

- 26 - 27 maja 2018 r. w Pałacyku w Wierzbinku (dawna siedziba Urzędu Gminy).

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się ze sztuką operatorską, pracując nad poprawnym kadrowaniem i obsługą kamery. Tajniki dobrego wywiadu przybliżą im ćwiczenia dziennikarskie i operatorskie. Młodzież nauczy się również jak ważnym elementem filmu jest odpowiednio ustawione oświetlenie planu zdjęciowego.

Jednym z elementów warsztatów będzie realizacja etiudy fabularnej, co wiąże się z przygotowaniem scenariusza, podziałem ról, "wprawkami" aktorskimi, charakteryzacją i przygotowaniem planu zdjęciowego. Wreszcie posługując się odpowiednim programem, pracując z TIME CODEM gimnazjaliści poznają podstawy montażu reportażu telewizyjnego oraz montażu filmowego (obsługa oprogramowania do edycji filmów). Podczas warsztatów prowadzący wyjaśni także jak "z głową" wykorzystać kamerę w telefonie komórkowym lub kamerę internetową.

Efektem końcowym warsztatów będzie wyprodukowanie spotu reklamowego o gminie (dla gminy), który zostanie zaprezentowany podczas spotkania podsumowującego projekt w czerwcu br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku. Na podsumowanie projektu zaproszeni zostaną jego uczestnicy oraz mieszkańcy i władze "nakręconych gmin". Oprócz projekcji spotów reklamowych, reprezentanci z każdej gminy zaprezentują program artystyczny, promując tym samym swoją gminę poprzez ukazanie jej twórczego potencjału i drzemiących w niej talentów.

PLAKAT13-04-2018


Ogólnopolskie Targi Wierzby i Wikliny SALIX 2018

20 maja odbędą się XXI Targi Wierzby i Wikliny „Salix”, połączone z Dniami Wierzbinka. Impreza łączy w sobie kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego oraz występy estradowe.

Zainteresowani udziałem w imprezie powinni zapoznać się z regulaminem, wypełnić załączony formularz i przesłać go – do 20 kwietnia - pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Wierzbinku, plac Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno.

Dodatkowych informacji o warunkach uczestnictwa udziela dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Kozicka, tel. (63) 26 11 380 w. 106, e-mail: gok.wierzbinek@gmail.com

W sposób szczególny zaproszenie jest kierowane do twórców ludowych, osób zajmujących się rękodziełem artystycznym i wykonujących tak zwane ginące zawody: do wikliniarzy, rzeźbiarzy, malarzy, rękodzielników, do tych wszystkich, którzy tworzą kulturę ludową i którym bliskie są wartości lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy06-04-2018


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 10/2018

W dniu 05.04.2018 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 10/2018 dla projektów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.

Wszystkie złożone podczas naboru wniosków operacje spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. W ramach dostępnego limitu środków do finansowania zostało wybranych 7 operacji, które uzyskały największą ilość punktów w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady06-04-2018


Wyniki oceny i wybór do finansowania operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 9/2018

W dniu 05.04.2018 r. w Kramsku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”, podczas którego członkowie Rady dokonali oceny i wybrali do finansowania operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 dla projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Wszystkie złożone podczas naboru wniosków operacje spełniają formalne wymogi naboru, są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, są zgodne ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. W ramach dostępnego limitu środków do finansowania zostało wybranych 5 operacji, które uzyskały największą ilość punktów w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista ocenionych operacji wybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady04-04-2018


Podpisanie umowy na realizację projektu współpracy

W dniu 30 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa na realizację projektu współpracy pt. "Wielkopolska Okiem Cyklisty".

Projekt będzie realizowany przez 5 LGD z subregionu konińskiego: Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia", Stowarzyszenie "Solidarni w partnerstwie", Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska", Stowarzyszenie "Między ludźmi i jeziorami" oraz Stowarzyszenie "Solna Dolina". Wniosek ma na celu promocję i wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszarów partnerskich. W jego ramach powstaną wiaty przystankowe oraz zostaną zorganizowane wydarzenia promocyjne.

Fotorelacja03-04-2018


Wyjazd studyjny do Brukseli - udział Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia”

W dniach 25 - 28 marca 2018 roku zorganizowany został przez Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba we współpracy z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim reprezentującym Samorząd Wojewódzki wyjazd studyjny do Brukseli. Zaproszonych do udziału w nim zostało 26 LGD z całego regionu aby zrealizować wydarzenia „Europa przy Wielkopolskim Stole Wielkanocnym - prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski”. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” reprezentowali: Jarosław Felczyński – Prezes, Agnieszka Lewandowska - Kierownik Biura, Teresa Brzoska – lokalna rękodzielniczka oraz Kramska Kapela Podwórkowa.

W ramach programu zorganizowano konferencję ekspercką z udziałem przedstawicieli instytucji UE, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz przybyłych LGD. Konferencja miała na celu zebranie i przekazanie doświadczeń wielkopolskich LGD korzystających z dotychczasowych budżetów UE oraz przedstawienie ich wniosków na przyszłość. LGD miały również okazję do dyskusji z przedstawicielami Komisji Europejskie oraz Parlamentu Europejskiego, którzy przedstawili m.in. zarys sytuacji co do rozpoczynających się prac nad programowaniem budżetu UE po 2020. W panelu konferencji udział wzięli: Andrzej Grzyb poseł do PE współprzewodniczący polskiej delegacji w Grupie EPL w PE, Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Małgorzata Blok przewodnicząca Wielkopolskiej Sieci LGD, dr Czesław Siekierski Poseł do PE, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Rybołówstwa (AGRI), Josefine Loriz-Hoffmann dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI), Krzysztof Hetman Poseł do PE członek Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI), Krzysztof Wójcik przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO).

Następnie w przestrzeni wystawowej PE na stoiskach prezentowano dorobek obszaru LGD w postaci materiałów informacyjnych, wytwarzanych produktów i rękodzieła. Na stoisku Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” można było skosztować lokalnych specjałów – wielkanocnych ciast: sernika, mazurków, bab oraz wędlin m.in. szynki, kiełbasy polskiej i wiejskiej, boczku wędzonego, salcesonu oraz tradycyjnego smalcu. Do degustacji gości odwiedzających nasze stoisko były także wina wyprodukowane i podarowane przez firmę VIN-KON S.A. oraz jabłka przekazane przez Stowarzyszenie “Sady Sompolna”- serdecznie dziękujemy naszym sponsorom. Niewątpliwą atrakcją były warsztaty ręcznego wykonywania palm i bukietów wiosennych z krepiny i bibuły prowadzone przez Panią Teresę Brzoskę. Nasze stoisko ozdabiały również mi.in. piękne kwiaty wykonane przez Panią Teresę i palmy podarowane przez Panią Stanisławę Adamczyk. Podczas wydarzenia odbyły się występy folklorystyczne w wykonaniu zespołów lokalnych z Wielkopolski – Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” reprezentowała Kramska Kapela Podwórkowa. Na ekranie w sali wystawowej został wyświetlony film “Kramskie wybijanie żuru - zapis zwyczaju” pokazujący unikalny zwyczaj wielkanocny pochodzący z jednej z gmin członkowskich Stowarzyszenia. Odwiedzający nasze stoisko otrzymali upominki w postaci palm oraz wielkanocne figurki - świeczki wykonane z wosku pszczelego.

Wydarzenia „Europa przy Wielkopolskim Stole Wielkanocnym - prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski” cieszyło się dużym zainteresowanie wśród posłów do Parlamentu Europejskiego oraz zaproszonych gości i było wspaniałą okazją do zapoznania się z różnorodnymi zwyczajami i smakami wielkanocnymi Wielkopolski.

Fotorelacja12-03-2018


Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim - prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski

W dniach 26-28 marca 2018 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Posłem do Parlamentu Europejskiego Andrzejem Grzybem organizuje wyjazd studyjny do Brukseli pn. "Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim - prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski".

Jego uczestnikami będą lokalne grupy działania z Wielkopolski. W ramach wyjazdu studyjnego w Parlamencie Europejskim odbędzie się konferencja z udziałem ekspertów Komisji Europejskiej podczas której omówione zostaną zadania i funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania w obecnym okresie programowania na lata 2014-2020 oraz nowej perspektywie finansowej 2021-2027, wystawa rękodzielnictwa oraz degustacja Śniadania Wielkanocnego promująca wielkopolskie tradycje kulinarne i kulturowe.

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” podczas wyjazdu będą reprezentować Prezes Jarosław Felczyński, Kierownik Biura Agnieszka Lewandowska, lokalna rękodzielniczka Teresa Brzoska oraz Kramska Kapela Podwórkowa.

Wydarzenie jest finansowane z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w roku 2018.

Zaproszenie.


listwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.06-02-2018


Warsztat refleksyjny 06.02.2018 r. w Wierzbinku

W dniu 6 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy w Wierzbinku odbył się warsztat refleksyjny, w którym uczestniczyli członkowie organów Stowarzyszenia: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Biura LGD.

Podczas warsztatu zostały podjęte dyskusje mające służyć wyciągnięciu wniosków dotyczących dotychczasowej realizacji i wdrażania Strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia". Podjęte zostały tematy związane z realizacją rzeczową i finansową LSR, osiąganiem wskaźników i celów LSR, przyjazności procedury wyboru i realizacji projektów dla beneficjentów, skuteczności działania biura LGD oraz wprowadzenia ewentualnych zmian w działaniach LGD w celu efektywnego dalszego wdrażania LSR. Warsztat został przeprowadzony zgodnie ze zobowiązaniami dotyczącymi monitorowania i ewaluacji realizacji LRS zawartymi w umowie ramowej.

Fotorelacja12-01-2018


Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów z zakresu przedsiębiorczości

W dniu 9 stycznia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku oraz 10 stycznia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbyły się szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych uzyskaniem dotacji na podjęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Program szkolenia obejmował zasady przeprowadzenia naboru wniosków, zakres operacji, na które można uzyskać dofinansowanie, katalog kosztów kwalifikowalnych, lokalne kryteria wyboru operacji oraz formularz wniosku o dofinansowanie. Udział w szkoleniu zagwarantował jego uczestnikom 1 pkt podczas oceny wniosków, jeśli złożą oni wnioski o przyznanie pomocy na zaplanowane od 6 –23 lutego 2018 r. nabory wniosków nr 9/2018 i 10/2018. Szkolenia poprowadzili Grzegorz Cetner oraz Oskar Wysocki.

Fotorelacja Babiak

Fotorelacja Brzeźnoprzerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2017. Tło nagłówka artur.