A A A

19-05-2021


Ogłoszenie nr 21/2021

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.


1. Zakres tematyczny

a) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. 2019 poz. 664 z późn.zm.)


2. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

a) cel ogólny: 3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz aktywizacja kulturalna mieszkańców obszaru Wielkopolski Wschodniej

b) cel szczegółowy: 3.2. Wzrost udziału mieszkańców obszaru Wielkopolski Wschodniej w działaniach opartych o infrastrukturę kulturalną

c) wskaźniki: 19. Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 1


3. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy

- 07.06.2021 r. – 25.06.2021 r., w godz. 8.00 -14.00, w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk


4. Forma i intensywność wsparcia

- refundacja - do 63,63 % dla jednostek sektora finansów publicznych

- refundacja do 100 % dla pozostałych podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej


5. Dostępny limit środków

- 85 902,27 euro (343 609,08 zł)

- wartość limitu wskazana w ogłoszeniu została przyjęta po kursie stałym 4,00 PLN/EUR, natomiast Zarząd Województwa dokona finalnego przeliczenia limitu po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń)


6. Kryteria wyboru operacji wraz z minimalną liczbą punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Kryteria wyboru operacji są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl.

Aby operacja została wybrana do finansowania musi uzyskać co najmniej 5 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.


7. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

a) wniosek o przyznanie pomocy, w formie papierowej i cyfrowej na elektronicznym nośniku danych (płyta CD lub DVD) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze, w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie),

b) załącznik dodatkowy – złożony na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD,

c) oświadczenie Wnioskodawcy – złożone na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD.

d) oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych – złożone na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD,

UWAGA !!! Załącznika dodatkowego i oświadczenia Wnioskodawcy nie należy uwzględniać w części B.VII wniosku o przyznanie pomocy (Informacja o załącznikach)


8. Miejsce udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o przyznaniu pomocy.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl oraz w Biurze LGD, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk.


9. Informacje dodatkowe

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura LGD

tel. 63 245 18 58 lub tel. kom. 664 031 617; 664 031 378

fundusze@wielkopolskawschodnia.pl


DOKUMENTACJA APLIKACYJNA


1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z):

a. Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z

b. Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z

c. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z).


2) Dodatkowe wymagane załączniki

a. Załącznik dodatkowy dla wnioskodawców.

b. Oświadczenie Wnioskodawcy. podpiąć plik oświadczenie wnioskodawcy

c. Oswiadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.


POZOSTAŁE DOKUMENTY


1) Kryteria oceny formalnej

Karta oceny formalnej.


2) Kryteria oceny zgodności z PROW 2014-2020

2) Kryteria oceny zgodności z PROW 2014-2020


3) Lokalne kryteria wyboru operacji

Lokalne kryteria wyboru operacji.


4) Procedury oceny i wyboru dla projektów z zakresu przedsiębiorczości i projektów o wartości powyżej 50 tys. zł

Karta oceny zgodności z PROW 2014-2020.


5) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.


6) 6) Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” na lata 2016-2023

LSR Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"


7) Formularz umowy przyznania pomocy (wersja 7z)

a. Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)

b. Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf)

c. Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf)

d. Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf)

e. Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf)

f. Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf)

g. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf)


8) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

a. Wniosek o płatność (.pdf)

b. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) - wersja 4z

c. Wniosek o płatność (.excel)

d. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) - wersja 4z

e. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)


9) Wniosek o wycofanie wniosku o przyznanie pomocy

Wniosek o wycofanie wniosku o przyznanie pomocy


10.Klauzule RODO

RODO - klauzule 19.2

RODO - klauzule do karty wkładu rzeczowego 19.2

RODO - klauzule do listy obecności 19.2


listwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.”

Przejdź do "Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027"
przerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2017. Tło nagłówka artur.