A A A

30-09-2019


Ogłoszenie nr 10/2019/G

dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.


1. Zakres tematyczny

a) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność„ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn. zm.)


2. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

a) cel ogólny: 3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz aktywizacja kulturalna mieszkańców obszaru Wielkopolski Wschodniej

b) cel szczegółowy: 3.2. Wzrost udziału mieszkańców obszaru Wielkopolski Wschodniej w działaniach opartych o infrastrukturę kulturalną

c) wskaźniki: 19. Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 3


3. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania

- Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury kulturalnej

4. Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja przez grantobiorców zadań:

- czas realizacji zadania nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy z LGD


5. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy

- 14.10.2019 r. – 31.10.2019 r., w godz. 8.00 -14.00, w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk


6. Forma i intensywność wsparcia

- refundacja - do 63,63 % dla jednostek sektora finansów publicznych

- refundacja do 100 % dla pozostałych podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej


7. Dostępny limit środków

- 110 724,00 zł


8. Kryteria wyboru operacji wraz z minimalną liczbą punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Kryteria wyboru operacji są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl.

Aby operacja została wybrana do finansowania musi uzyskać co najmniej 7 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.


9. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

a) wniosek o przyznanie pomocy, w formie papierowej i cyfrowej na elektronicznym nośniku danych (płyta CD lub DVD) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze, w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie)


10. Miejsce udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o przyznaniu pomocy.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl oraz w Biurze LGD, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk


11. Informacje dodatkowe

Dodatkowych informacji udziela:

Marcin Kaliszak- Specjalista ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej

tel. 63 245 18 58 lub tel. kom. 664 031 617;

fundusze@wielkopolskawschodnia.pl


DOKUMENTACJA APLIKACYJNA


1) Formularz wniosku o powierzenie grantu

a. Wniosek o powierzenie grantu

b. Załącznik dodatkowy

c. Oświadczenie grantobiorcy

d. Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji


POZOSTAŁE DOKUMENTY


1) Regulamin naboru grantowego

Regulamin naboru grantowego


2) Kryteria oceny formalnej

Karta oceny formalnej


3) Kryteria oceny zgodności z PROW 2014-2020

Karta oceny zgodności z PROW 2014-2020


4) Lokalne kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji


5) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki


6) Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli

Procedury oceny i wyboru grantobiorców


7) Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” na lata 2016-2023

LSR Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”


8) Formularz umowy o powierzenie grantu

Umowa o powierzenie grantu


9) Formularz wniosku o rozliczenie grantu

a. Wniosek o rozliczenie grantu

b. Sprawozdanie z realizacji grantu


10) Formularz pisma o wycofanie wniosku o powierzenie grantu

Wniosek o wycofanie


przerwaprzerwaprzerwa

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiStrona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2017. Tło nagłówka artur.